Kvalitet & Miljö

Plain Arkitekters Kvalitetspolicy

Allmänt

All projektering skall vara insiktsfull och alla lösningar underbyggda med erforderliga fakta. Handlingar som lämnar företaget skall ha genomgått egenkontroll.

Estetisk kvalitet
Vi strävar efter att alla lösningar leder till ett estetiskt fullgott resultat. Gestaltningen av byggnadens interiör skall basera sig på byggnadens arkitektur och material och harmoniera med byggnadens estetiska uttryck. Vi strävar därför efter ett nära och gott samarbete med byggnadsarkitekten.
Vi strävar efter att ge varje inredning sin speciella karaktär, beroende på uppdragsgivarens önskemål, behov och företagsprofil.

Servicekvalitet
Vi respekterar kundens förutsättningar och önskemål och försöker på alla sätt underlätta för och informera kunden om projektet, genom entydiga, lättlästa handlingar och presentationer. Vårt arbetssätt är prestigelöst och lyhört och vi försöker alltid att påvisa idéer som utvecklar, förbättrar och förnyar beställarens arbetsmiljö.

Tidskvalitet
Handlingar och tjänster ska levereras vid rätt, överenskommen tidpunkt.

Kostnadskvalitet
Slutprodukten skall ha de rätta, överenskomna egenskaperna till rätt kostnad.

 

Plain Arkitekters Miljöpolicy

Allmänt
Vi ser det som vårt ansvar att föreslå material, produkter och lösningar som begränsar belastningen på miljön.
Vi skall ge våra beställare råd och tips om miljövänliga produkter och lösningar och verka för att öka  intresset för kretsloppstänkande.

Produktval
Vi skall föreslå produkter med lång livslängd och material som går att återvinna.

Information
Vi skall sträva efter att vara informerade om tillverkningsprocesser och ingående komponenter, genom goda relationer med tillverkare och leverantörer. Det ökar våra möjligheter dels  att skaffa fram pålitliga uppgifter om de produkter vi föreslår, dels att påverka tillverkarna att utveckla och förbättra sina varor ur miljösynpunkt.

Återbruk
Vi skall uppmuntra kunden att renovera och återanvända användbara, befintliga möbler och andra inredningsdetaljer där så är möjligt.

Avfallshantering
Vi skall uppmuntra till avfallssortering och ge råd om och föreslå praktiska och tilltalande lösningar för sortering av avfall i beställarens verksamhet.

Underhåll
Vi skall föreslå produkter som går att städa/rengöra och underhålla på ett sätt, som ger lång livslängd och låg påverkan på miljön.